Volg ons ook op:    

Passend onderwijs

Passend onderwijs

Vanaf 1 augustus 2014 geldt de Wet op Passend Onderwijs. Passend Onderwijs is goed onderwijs voor alle leerlingen, ook voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. Het doel van deze wet is dat:

Ieder schoolbestuur/stichting onderwijs kan bieden aan iedere leerling, ook aan zorgleerlingen.


Als de eigen school geen passend onderwijs kan verzorgen, dan krijgt het kind een plaats op een andere school. De school helpt bij het zoeken naar een geschikte school binnen een samenwerkingsverband. Het samenwerkingsverband is de nieuwe vorm waarin scholen gaan samenwerken op het terrein van passend onderwijs. De schoolbesturen primair onderwijs in Friesland hebben er voor gekozen één provinciaal samenwerkingsverband te vormen. De belangrijkste taak van dit samenwerkingsverband is het maken en uitvoeren van een plan (het ondersteuningsplan) waarin staat op welke manier alle leerlingen een passende plek op een school krijgen. Dit plan is inmiddels klaar en is terug te vinden op de website www.passendonderwijsinfryslan.nl In de regio moeten scholen zoveel mogelijk samenwerken met verschillende partijen die bij de ontwikkeling van kinderen zijn betrokken.

De leerkracht en de interne begeleider vormen de spil van passend onderwijs; Zij herkennen de onderwijsbehoeften van leerlingen en springen daarop in met het onderwijs- en zorgaanbod.

Elke school in Nederland heeft een School Ondersteunings Profiel (SOP). In dit SOP beschrijft de school wat zij aan ondersteuning kan bieden aan kinderen. Het SOP bevat informatie over:

  • de mate waarin de school voldoet aan de door het samenwerkingsverband gestelde eisen voor de basisondersteuning;
  • welke deskundigheden de school beschikt en welke deskundigheden zij van buiten beschikbaar hebben;
  • de beschikbare voorzieningen;
  • de partners waar de school mee samenwerkt;
  • de plannen die de school heeft om zich verder te ontwikkelen op bovenstaande punten.

Het samenwerkingsverband ondersteunt de scholen bij de uitvoering van het School Ondersteunings Profiel (SOP). Het SOP van onze school kunt u ter inzage bekijken op de school. Ons SOP geeft aan dat wij de basiszorg aan uw kind kunnen garanderen

 

De rol van ouders bij Passend Onderwijs

Passend Onderwijs is niet denkbaar zonder ouders. U bent eerstverantwoordelijk voor de opvoeding en het welzijn van uw kind. U heeft veel kennis over de situatie van uw kind en heeft daarom een cruciale rol als het gaat om het zoeken naar een passend onderwijs- en zorgaanbod voor uw kind.

 
De leerkracht mag een nadrukkelijk beroep op u doen en op uw bijdrage aan het verbeteren van de leerprestaties van uw kind, uw inzet voor de school en het ondersteunen en respecteren van het gezag van de leerkrachten. Door een intensieve samenwerking kunnen wij de onderwijskansen van uw kind verder verhogen.

Het is daarom belangrijk goede afspraken te maken, transparant te zijn en heldere verwachtingen naar elkaar uit te spreken.

 

Aanmelding leerlingen

De aanmeldingsprocedure voor  Eben Haëzerschool gaat als volgt:

  • Als u overweegt uw kind aan te melden op onze school, dan kunt u een afspraak maken met de directeur voor een rondleiding en kennismakingsgesprek. Als u naar aanleiding van dit bezoek besluit uw kind aan te melden op onze school, wordt hij/zij op de lijst met vooraanmeldingen geplaatst.
  • Ongeveer 3 maanden voordat uw kind 4 jaar wordt, ontvangt u van ons een aanmeldingsformulier. Als u vermoedt dat uw kind extra ondersteuning nodig heeft, moet u dat vermoeden bij aanmelding aangeven. Bij de eerste aanmelding in het primair onderwijs is die informatie, eventueel aangevuld met informatie van bijvoorbeeld een kinderdagverblijf of peuterspeelzaal, de belangrijkste basis om vast te stellen of een kind extra ondersteuning nodig heeft. U zorgt dat de relevante informatie voor school beschikbaar is. De Eben Haëzerschool beslist binnen 6 weken of uw kind kan worden toegelaten. Deze periode kan eenmaal met maximaal 4 weken worden verlengd. In die periode onderzoeken wij of uw kind inderdaad extra ondersteuning nodig heeft en of en op welke wijze wij deze hulp kunnen bieden. Deze beslissing wordt onder andere op basis van het School Ondersteunings Profiel (SOP) genomen.
  • Als uw kind wordt toegelaten op onze school, wordt de inschrijving definitief na het invullen van het inschrijfformulier. De leerkracht zal daarna contact met u opnemen voor een kennismakingsbezoek en samen met u enkele ‘snuffeldagen’ plannen.
  • Als wij uw kind niet kunnen toelaten, zoeken wij (of ons schoolbestuur) een passende onderwijsplek op een andere school. Dat kan een andere basisschool zijn, een school voor speciaal basisonderwijs (SBO) of een school voor speciaal onderwijs (SO).
  • Leerlingen die ‘zware ondersteuning’ binnen het Speciaal onderwijs nodig hebben, moeten worden aangemeld bij de Commisse van Advies (CvA) van het samenwerkingsverband. Op grond van het dossier en de aanmelding kan een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) worden afgegeven. Daarmee kan de leerling worden geplaatst in het speciaal onderwijs.

Ouders en jeugd die vragen hebben over passend onderwijs kunnen altijd bij het Ouder- en jeugdsteunpunt passend onderwijs Friesland terecht. Ook voor advies, informatie of een luisterend oor staan zij voor je klaar. Ouder- en jeugdsteunpunt passend onderwijs Friesland is een initiatief van vier samenwerkingsverbanden. Kijk voor meer informatie op www.steunpuntfriesland.nl.